(1)
Mylnikova, S.; Abbas Shah, T.; Rashid, S. A Unity of Obucheniye and Vospitaniye: An Unexplored Unity in Vygotskian Zone of Proximal Development. PSSR 2022, 6, 849-857.