[1]
S. Mylnikova, T. Abbas Shah, and S. Rashid, “A Unity of Obucheniye and Vospitaniye: An Unexplored Unity in Vygotskian Zone of Proximal Development”, PSSR, vol. 6, no. 2, pp. 849–857, Jun. 2022.